Παρουσίαση της εταιρείας


Η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία “ΣΤΗΡΙΞΗ Α.Μ.Κ.Ε” δημιουργήθηκε το έτος 2007.  Η εταιρεία δραστηριοποιείται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με  έδρα στην οδό Καποδιστρίου 96, Τ.Κ. 262 24 – Πάτρα.

Η εταιρεία διατηρεί  υποκατάστημα,   στο Δ.Δ. Αναφωνήτριας,  στην Π.Ε. Ζακύνθου της Περιφέρεια Ιονίων Νήσων.  Η “ΣΤΗΡΙΞΗ Α.Μ.Κ.Ε”  δραστηριοποιείται τόσο στον  Δημόσιο  όσο και στον Ιδιωτικό τομέα, με κυρίαρχο  αντικείμενο την εκπόνηση μελετών, τον σχεδιασμό και  την υποστήριξη υλοποίησης  έργων.

 

Τα (5)  πέντε χρόνια δραστηριοποίησης της η εταιρεία,  έχει  αποκτήσει αξιοσημείωτη γνώση όλων των χρηματοδοτικών μηχανισμών και υποστηρίζει αποτελεσματικά επιχειρήσεις αλλά και κοινωνικούς φορείς στην αξιοποίηση όλων των χρηματοοικονομικών ευκαιριών για κοινωνικές  δράσεις τόσο στα  Εθνικά όσο και στα Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά πλαίσια (π.χ. Γ’ ΚΠΣ - ΕΣΠΑ,  Κοινοτικές Πρωτοβουλίες και Προγράμματα,  κλπ.)

 

Η εταιρεία έχει εκπονήσει  και υλοποιήσει   προγράμματα για λογαριασμό τελικών δικαιούχων όπως η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, Ο.Τ.Α., η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς,   η Γενική Γραμματεία Ισότητας, η Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,  η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΥΔ.Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.), Κοινωνικούς  & Επαγγελματικούς  Φορείς και Εταίρους, καθώς και έργα διαχείρισης  για λογαριασμό μικρών και μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.

 

Περιγραφή δραστηριοτήτων


Α. Εκπόνηση Mελετών – Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

 • Μελέτες Στρατηγικής και Σχεδίων Δράσης σε επίπεδο ανθρωπίνου δυναμικού και επιχειρησιακής λειτουργίας.
 • Μελέτες διερεύνησης και ανάλυσης  αναγκών.
 • Μελέτες σχεδιασμού και υλοποίησης ενημερωτικών και εκπαιδευτικών δράσεων.
 • Μελέτες ανασχεδιασμού λειτουργικών διαδικασιών και διεργασιών, δημιουργίας και αξιοποίησης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, με τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών.
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις  για θέματα επιχειρηματικής λειτουργίας και ανάπτυξης του ανθρωπίνου δυναμικού, εθελοντικών και κοινωνικών δράσεων.

Β. Σχεδιασμός Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Οικονομικών και Εκπαιδευτικών  έργων

 • Σχηματοποίηση της αρχικής ιδέας και σχεδιασμό  έργου.
 • Καθορισμός και ανεύρεση των απαραίτητων συνεργατών  και ανεύρεση τρόπων χρηματοδότησης.
 • Εκπόνηση σχετικών μελετών ή προτάσεων και υποβολή τους προς ένταξη (Τεχνικά Δελτία Έργων, Οικονομικές και Τεχνικές Προσφορές,  κτλ).
 • Υποστήριξη στη διαχείριση του έργου και παροχή υπηρεσιών τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης.

Γ. Υλοποίηση Κοινωνικών, Πολιτιστικών, Οικονομικών και Εκπαιδευτικών  έργων

 • Υποστήριξη της λειτουργίας των δομών εφαρμογής  των έργων.
 • Παροχή διοικητικών υπηρεσιών και τεχνικής υποστήριξη.
 • Υποστήριξη λειτουργιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

Δ. Δράσεις δημοσιοποίησης και προβολής

 • Προβολή, διάχυση και προώθηση ιδεών,  προγραμμάτων, πρωτοβουλιών, προϊόντων, υπηρεσιών κ.λπ.
 • Υλοποίηση δράσεων ευαισθητοποίησης των κοινωνικών εταίρων, φορέων, ανέργων και εργαζομένων  πολιτών.
 • Υλοποίηση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

 

Ο Σκοπός Σύστασης της Εταιρείας


 

Ο σκοπός σύστασης  της εταιρείας αποτελείται από τις παρακάτω δράσεις :

α) Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών (κυρίως δράσεις που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, της παιδείας, των βασικών κοινωνικών υποδομών, όπως και στην ενδυνάμωση των θεσμών και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων).

β) Η ευρύτερη διάδοση των αρχών του δημοκρατικού πολιτεύματος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, των αναπτυσσόμενων χωρών και της Ευρώπης για τη μεγιστοποίηση της ατομικής, πολιτικής και οικονομικής ελευθερίας και τη διεύρυνση του δικαιώματος επιλογής του κάθε ατόμου.

γ) Η μελέτη και έρευνα σε Κοινωνικά, Πολιτικά, Πολιτιστικά, Οικονομικά θέματα καθώς και θέματα φυσικού περιβάλλοντος,  που θα αποβλέπει τόσο στον εντοπισμό των σχετικών ειδικότερων προβλημάτων και την εκπόνηση ή υποβολή προτάσεων και λύσεων, όσο και στην ενίσχυση και εδραίωση της πίστης των πολιτών στην αξία της δημοκρατίας, της ελεύθερης αγοράς και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μέσα σε ένα Κοινοβουλευτικό σύστημα με δημοκρατικά οργανωμένα Κόμματα Αρχών.

δ) Η προώθηση της Ευρωπαϊκής Ενοποιήσεως μέσα στα πλαίσια των εκάστοτε ισχυουσών Συνθηκών και την εκπεφρασμένη επιθυμία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

ε) Η καλλιέργεια ισχυρών δεσμών μεταξύ του Ελλαδικού Ελληνισμού και των Ελλήνων της διασποράς και η ευρύτερη προβολή του ελληνικού πολιτισμού.

στ) Η ανάληψη δραστηριοτήτων για την οικοδόμηση και ενδυνάμωση των θεσμών, τον εκδημοκρατισμό και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων (π.χ πολιτικοί πρόσφυγες, μέλη μειονοτικών ομάδων, επαναπατριζόμενοι, απεξαρτημένα άτομα, ΑΜΕΑ, αποφυλακισμένοι, ειδικές πολιτιστικές ομάδες κ.λπ.)  και της ισότητας των δύο φύλων.

ζ) Η εκπαίδευση – κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η  προβολή των προβλημάτων των αναπτυσσόμενων περιοχών της χώρας μας.

η) Η προώθηση στις ιδέες του εθελοντισμού γενικά και η δημιουργία ομάδων εθελοντών, οι οποίες κατόπιν ειδικής εκπαίδευσης θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε περίπτωση έκτακτων φυσικών φαινόμενων καθώς και σε περιπτώσεις διοργάνωσης και υλοποίησης σημαντικών κοινωνικών, πολιτιστικών, αθλητικών και λοιπών δραστηριοτήτων.

ι) Η καλλιέργεια και προαγωγή της αρχής της βιοανάπτυξης η οποία θα πρέπει να διέπει την εκπαιδευτική, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και επαγγελματική ζωή των ανθρώπων.

 

Η Οργανωτική Δομή εταιρείας


 

Η οργανωτική δομή (οργανόγραμμα) της  εταιρείας,  σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της είναι διαμορφωμένο ως εξής

 

 

 

Υλικοτεχνική Υποδομή


 

Η εταιρεία εδρεύει στην πόλη της  Πάτρας και διατηρεί υποκατάστημα στην Π.Ε. Ζακύνθου σε αυτόνομο μισθωμένο χώρο.   Το σύνολο των εφαρμοζόμενων διαδικασιών και των χρησιμοποιούμενων για την υποστήριξή τους,  εντύπων και πληροφοριακών συστημάτων του Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας της «ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ», υποστηρίζεται από μία επαρκή υλικοτεχνική υποδομή στους χώρους λειτουργίας της «ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ», η οποία περιλαμβάνει:

Τέσσερις  (4)  πλήρως εξοπλισμένους σταθμούς εργασίας αποτελούμενους από:

 • Γραφεία εργασίας.
 • Σύγχρονους  ηλεκτρονικούς  υπολογιστές  με λειτουργικό σύστημα Windows 7
 • Εφαρμογές λογισμικού γραφείου Microsoft Office 2007 που περιλαμβάνει επεξεργαστή κειμένου, υπολογιστικά φύλλα, πρόγραμμα παρουσιάσεων, δημιουργία βάσεων δεδομένων, πρόγραμμα διαχείρισης επαφών και ηλεκτρονικών μηνυμάτων
 • Σύστημα τηλεδιάσκεψης με μικρόφωνο, ηχεία και headset
 • Σύνδεση στο διαδίκτυο με ευρυζωνική σύνδεση.
 • Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) για κάθε θέση εργασίας
 • Τηλεπικοινωνιακό εξοπλισμό
 • Δικτυακούς  εκτυπωτές τεχνολογίας laser.
 • Ηλεκτρονική γραφίδα σχεδίασης.
 • Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή.
 • Πολυμηχάνηματα με δυνατότητα εκτύπωσης και σάρωσης

Επιπλέον των συμβατικών εφαρμογών λογισμικού που είναι διαθέσιμες για το σύνολο του προσωπικού της «ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΜΚΕ», τα εμπλεκόμενα στην υλοποίηση έργων αρμόδια όργανά της, υποστηρίζονται από συνεργαζόμενο λογιστή μέσω του οποίου τους παρέχεται η απαιτούμενη Μηχανογραφημένη Οικονομική / Λογιστική και Διοικητική Διαχείριση με πρόγραμμα λογιστικής διαχείρισης ERP.

 

Εθνικά προγράμματα που έχουν υλοποιηθεί


 

Τίτλος του Έργου

«Η ζωή μετά τις σπουδές είναι συναρπαστική…ετοιμάσου να την ζήσεις»

Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

Νέα Γενιά σε Δράση της Ευρωπαικής Επιτροπής

Φορέας χρηματοδότησης

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς – Ινστιτούτο Νεολαίας

Ημερομηνία έναρξης - λήξης

20/07/2009 – 20/2/2010

Σύντομη Περιγραφή του έργου (έως 5 γραμμές)

Σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς έχει αναλάβει την διοργάνωση  δύο ενημερωτικών και διαλεκτικών ημερίδων  στην Πάτρα και στον Πύργο κατά των οποίων , ομάδες ειδικών θα ενημερώνουν τους νέους με τους οποίους μπορούν να αξιοποιήσουν τις γνώσεις και τα προσόντα τους προκειμένου να επιλέξουν εύστοχα και αποτελεσματικά τις καλύτερες λύσεις για την επαγγελματική τους δραστηριότητα .

 

Τίτλος του Έργου

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΝΕΡΓΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ( ΜΚΟ ) Β ΚΥΚΛΟΣ

Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Φορέας χρηματοδότησης

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ & ΑΛΛΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΓΧΡΗΜ/ΜΕΝΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΤ

Ημερομηνία έναρξης - λήξης

22/02/2008 – 21/12/2008

Σύντομη Περιγραφή του έργου (έως 5 γραμμές)

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΟΜΑΔΩΝ

Σύντομη Περιγραφή του ρόλου της εταιρείας

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ , ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΙ Η ΕΠΙΤΥΧΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΑΙ ΝΑ ΑΥΞΗΘΕΙ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΠΑΘΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ, κλπ

 

Εθνικά προγράμματα που  υλοποιούνται ή αναμένεται να υλοποιηθούν


 

Τίτλος του Έργου

Καταπολέμηση της έμφυλης βίας στην οικογένεια και των βίαιων εξαναγκασμών στο χώρο εργασίας”.

Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής «Επιχειρησιακών

Προγραμμάτων του ΚΠΣ 2000-2006, του ΕΣΠΑ και λοιπών Συγχρηματοδοτούμενων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων» (ΓΓΙΦ/ΕΥΕ)

Φορέας χρηματοδότησης

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Ημερομηνία έναρξης - λήξης

01/06/2012 – 01/06/2014.

Σύντομη Περιγραφή του έργου (έως 5 γραμμές)

Προγράμματα  εξατομικευμένης συμβουλευτικής    γυναικών  και Διοργάνωση 4 κύκλων σεμιναρίων (σε θέματα νομικά ,υγείας και διαχείρισης της βίας).

 

Τίτλος του Έργου

Δημιουργία και συνέχιση της λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο Δήμο ΠΑΤΡΕΩΝ ΑΧΑΪΑΣ.

Εθνικό/Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ή Κοινοτική Πρωτοβουλία

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ.Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΥΔ.Ε.Π.ΑΝ.Α.Δ.)

Φορέας χρηματοδότησης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 4 «ΠΛΗΡΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (ΕΚΤ)

Ημερομηνία έναρξης - λήξης

01/09/2012

Σύντομη Περιγραφή του έργου (έως 5 γραμμές)

Έγκριση  προτάσεων - πράξεων που αφορούν στην υλοποίηση Σχεδίων Δράσης με σκοπό τη δημιουργία νέων ή/και τη συνέχιση της λειτουργίας υφιστάμενων «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο Δήμο Πατρέων.

 

Έργα Ιδιωτικού τομέα


 

Η εταιρεία έχει αναλάβει και παρέχει  συμβουλευτικές  υπηρεσίες  στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “Πρόγραμμα Διαρθρωτικής Προσαρμογής των Επιχειρήσεων εντός της Οικονομικής Κρίσης” για εργοδοτικούς φορείς, επιχειρήσεις και  κοινωνικού εταίρους στο Νομό Αχαΐας, τα οποία έχουν εγκριθεί προς υλοποίηση από την αρμόδια διαχειριστική αρχή του Εθνικού  Ινστιτούτου Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού» (ΕΙΕΑΔ) ως Ενδιάμεσου  Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» για δράσεις που εντάσσονται στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας 2 «Ενίσχυση της Προσαρμοστικότητας του Ανθρώπινου Δυναμικού και των Επιχειρήσεων».

Η εταιρεία επίσης  συμμετέχει ως μέλος αστικών συμπράξεων στα πλαίσια υποβολής έργων για  τα Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤΟΠΣΑ) τα οποία εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» και έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας, επικεντρώνονται δε στην υποστήριξη των ανέργων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος