Ο σκοπός σύστασης της εταιρείας αποτελείται από τις παρακάτω δράσεις :

α) Η παροχή επείγουσας ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας στους πληθυσμούς των αναπτυσσόμενων χωρών (κυρίως δράσεις που συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των χωρών αυτών, ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας, της παιδείας, των βασικών κοινωνικών υποδομών, όπως και στην ενδυνάμωση των θεσμών και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων).

β) Η ευρύτερη διάδοση των αρχών του δημοκρατικού πολιτεύματος μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων, των αναπτυσσόμενων χωρών και της Ευρώπης για τη μεγιστοποίηση της ατομικής, πολιτικής και οικονομικής ελευθερίας και τη διεύρυνση του δικαιώματος επιλογής του κάθε ατόμου.

γ) Η μελέτη και έρευνα σε Κοινωνικά, Πολιτικά, Πολιτιστικά, Οικονομικά θέματα καθώς και θέματα φυσικού περιβάλλοντος, που θα αποβλέπει τόσο στον εντοπισμό των σχετικών ειδικότερων προβλημάτων και την εκπόνηση ή υποβολή προτάσεων και λύσεων, όσο και στην ενίσχυση και εδραίωση της πίστης των πολιτών στην αξία της δημοκρατίας, της ελεύθερης αγοράς και της ιδιωτικής πρωτοβουλίας μέσα σε ένα Κοινοβουλευτικό σύστημα με δημοκρατικά οργανωμένα Κόμματα Αρχών.

δ) Η προώθηση της Ευρωπαϊκής Ενοποιήσεως μέσα στα πλαίσια των εκάστοτε ισχυουσών Συνθηκών και την εκπεφρασμένη επιθυμία των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως.

ε) Η καλλιέργεια ισχυρών δεσμών μεταξύ του Ελλαδικού Ελληνισμού και των Ελλήνων της διασποράς και η ευρύτερη προβολή του ελληνικού πολιτισμού.

στ) Η ανάληψη δραστηριοτήτων για την οικοδόμηση και ενδυνάμωση των θεσμών, τον εκδημοκρατισμό και την προώθηση του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ των διαφόρων κοινωνικών ομάδων, της κοινωνικής ένταξης και ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων (π.χ πολιτικοί πρόσφυγες, μέλη μειονοτικών ομάδων, επαναπατριζόμενοι, απεξαρτημένα άτομα, ΑΜΕΑ, αποφυλακισμένοι, ειδικές πολιτιστικές ομάδες κ.λπ.) και της ισότητας των δύο φύλων.

ζ) Η εκπαίδευση – κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και η ενίσχυση της κοινωνίας των πολιτών στις αναπτυσσόμενες χώρες καθώς και η ευαισθητοποίηση των πολιτών και η προβολή των προβλημάτων των αναπτυσσόμενων περιοχών της χώρας μας.

η) Η προώθηση στις ιδέες του εθελοντισμού γενικά και η δημιουργία ομάδων εθελοντών, οι οποίες κατόπιν ειδικής εκπαίδευσης θα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε περίπτωση έκτακτων φυσικών φαινόμενων καθώς και σε περιπτώσεις διοργάνωσης και υλοποίησης σημαντικών κοινωνικών, πολιτιστικών, αθλητικών και λοιπών δραστηριοτήτων.

ι) Η καλλιέργεια και προαγωγή της αρχής της βιοανάπτυξης η οποία θα πρέπει να διέπει την εκπαιδευτική, οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική και επαγγελματική ζωή των ανθρώπων.